13. júna 2018

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Apetit PB s. r. o. (ďalej len spoločnosť) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránkach www.apetitpb.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

+421 42 3810 813
apetitpb@apetitpb.sk

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Apetit PB s. r. o.
 • Zákazníkom sa rozumie užívateľ donáškovej služby www.apetitpb.sk. Alkohol a cigarety si môže objednávať tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
 • Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránke www.apetitpb.sk a na portáli Bistro.sk.

SORTIMENT

Apetit baguette & café bar – Prevádzka 1

Apetit Crepes & Burger Bar – Prevádzka 2

Rozvoz a donáška

Na portáli Bistro.sk

 • Predmetom obchodovania je jedlo, alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, cigarety, pochutiny a spotrebný tovar.
 • Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v našej ponuke nenachádza.

CENA

 • Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.apetitpb.sk.
 • Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky. Aktuálne ceny sú uvedené na stránke www.apetitpb.sk a na portáli Bistro.sk. Dodávatel si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Dodávateľ je platcom DPH.
 • Všetky ceny na stránke www.apetitpb.sk a na portáli Bistro.sk sú uvedené vrátane DPH.
 • Cena za rozvoz a donášku je stanovená v cenníku rozvozov na uvedených stránkach.
 • Zľavové kupóny z letáku je možné využiť v prípade telefonickej objednávky, kde zákazník pri objednávaní upozorní dodávateľa, že chce použiť zľavové kupóny.
 • Zľavové kupóny z letáku a z portálu Bistro.sk nieje možné kombinovať, sú to 2 na sebe nezávislé systémy. Každá zľava sa vždy viaže na vopred určený spôsob objednávky.
 • V prípade firemného zákazníka po písomnej dohode je možné faktúrovať služby mesačne.

OBJEDNÁVKA A DODÁVKA TOVARU

 • Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.apetitpb.sk, na portáli Bistro.sk, telefonickou objednávkou alebo inou formou elektronickej komunikácie. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Pri každej objednávke dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.
 • Objednávka zrealizovaná od 20:00 až do zatváracích hodín prevádzky bude spracovaná a doručená od 15 maximálne však do 90 minút.
 • Zákazník bude vopred informovaný o čase dodania tovaru telefonicky. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný:

Vchod do bytu, ak ide o bytovku

Vchod do areálu firmy (vrátnica), ak ide o firmu

Vchod na pozemok rodinného domu (Brána), v prípade požiadania zákazníka ku vchodu do budovy.

Tovar sa doručuje v rámci Považskej Bystrice a okolia. Presné podmienky doručenia nájdete v cenníku. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Považskej Bystrice, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom pred uskutočnením objednávky.

 • Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti alebo kartou na mieste doručenia, alebo inak dohodnutým spôsobom. Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodanie tovaru sa realizuje prostredníctvom dobierky. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený na základe požiadavky.
 • Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške 10 € plus storno poplatok 5 €. Neplatí v prípade uznanej reklamácie. Pokiaľ neboli porušené podmienky predaja, doručenia, zákazník neprevzal objednávku a v prípade odmietnutia zaplatenia poplatku, si spoločnosť vyhradzuje vystaviť zákazníkovi faktúru so splatnosťou 14 dní. Pokiaľ zákazník ani po 14 dňoch faktúru neuhradí, bude spoločnosť vymáhať pohľadávku právnou cestou podľa aktuálneho zákona SR.

Za porušenie podmienok a neakceptovanie objednávky zo strany zákazníka sa považuje:

 • Zákazník 3 a viac krát nezdvihne telefón kuriéra v rozmedzí 10 minút pri plánovanom doručení v určenom termíne.
 • Zákazník je na mieste dodania objednávky nezastihnuteľný.
 • Zákazník 3 a viac krát nereaguje na domový zvonček, prípadne iný komunikačný systém.
 • Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky bez udania dôvodu maximálne do 3 minút po objednaní.

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Apetit PB s. r. o. sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ Apetit PB s. r. o. si vyhradzuje právo v záujme skvalitňovania služieb a prípadných neskorších reklamácií nahrávať a spracovávať hovory medzi predávajúcim a kupujúcim. Dáta sú zabezpečené a nebudú poskytované na reklamné účely a tretím stranám.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.apetitpb.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 • Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 25.05.2018.

Posledná aktualizácia obchodných podmienok 13.06.2018